Mijn favorieten

privacy statement

Privacy statement Jess makelaardij

Jess makelaardij, gevestigd aan Stekelbaars 37
7711 VR Nieuwleusen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Jess makelaardij
Stekelbaars 37
7711 VR Nieuwleusen
+31622970162
Jessica Dunnewind is de Functionaris Gegevensbescherming van Jess makelaardij zij is te bereiken via info@jessmakelaardij.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Jess makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Jess makelaardij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer (BSN)
- Identiteitsbewijs en identiteitsnummer (MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jess makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Jess makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Jess makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Beveiliging en bewaartermijn 
Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Jess makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jess makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jess makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
-        Notaris, verwerking koopovereenkomst, juridische en feitelijke overdracht van uw woning. Hierbij verstrekken wij de getekende koopovereenkomst door verkoper en koper, de lijst van zaken, vragenlijst, energielabel en kadastrale gegevens.
-        Taxateur, bij opdracht van opdrachtgever om betreffende woning te taxeren.
Hierbij verstrekken wij de getekende koopovereenkomst door verkoper en koper, eigendomsbewijs/akte van levering van uw huidige woning, de lijst van zaken, vragenlijst, energielabel en kadastrale gegevens.
-        Aankoopmakelaar, bij opdracht van aankoper om betreffende woning aan te kopen.
Hierbij verstrekken wij de getekende koopovereenkomst door verkoper en koper, eigendomsbewijs/akte van levering van uw huidige woning, de lijst van zaken, vragenlijst, energielabel en kadastrale gegevens.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jess makelaardij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jess makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jessmakelaardij.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Jess makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jess makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@jessmakelaardij.nl
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring